Over dit tijschrift

Serie titel

Bulletin KNOB

Focus en scope

Het tijdschrift is double-blind peer-reviewed en geïndexeerd door Scopus en de Emerging Sources Citation Index. Het Bulletin is daarmee hét tijdschrift om artikelen te publiceren die op wetenschappelijk niveau de kennis op het terrein van architectuur- en bouwgeschiedenis, stedenbouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten vergroten en verdiepen. De onafhankelijke redactie is verantwoordelijk voor het handhaven van dat wetenschappelijke niveau.

Over de KNOB

Als oudste landelijke erfgoedorganisatie stimuleert de KNOB wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling op het gebied van ruimtelijk erfgoed. Om die doelstelling te realiseren geeft de KNOB het Bulletin KNOB uit.

Daarnaast wordt jaarlijks een aantal studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen georganiseerd, vaak gecombineerd met excursies en in samenwerking met organisaties en universitaire instellingen die zich met de genoemde vakgebieden bezighouden.

Tevens stimuleert de KNOB nieuw academisch talent met de KNOB Stimuleringsprijs. Bezoek de website van de KNOB.

Sinds 1899 wordt het Bulletin KNOB uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB). Het Bulletin is een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt en in binnen- en buitenland wordt erkend als belangrijke kennisbron op het terrein van het ruimtelijk erfgoed.

Double-blind peer-review

Het Bulletin KNOB is double-blind peer reviewed. Dit betekent dat alle artikelen worden beoordeeld door twee anonieme deskundigen (reviewers). Bulletin KNOB controleert zo ook actief op plagiaat. Zij maken hun bevindingen kenbaar aan de hoofdredacteur. De redactie beslist over de plaatsing van het artikel.

Publicatie ethiek

Redacteuren, auteurs en de uitgever commiteren zich aan de richtlijnen zoals deze ontwikkeld zijn door de Committee on Publication Ethics (COPE). Als auteurs worden alleen degenen vermeld die een substantiële bijdrage hebben geleverd aan het gepresenteerde resultaat.

Copyrights en publishing rights

Bulletin KNOB vraagt niet aan auteurs hun copyright of publishing rights over te dragen.

Article processing charges (APC)

Bulletin KNOB vraagt geen vergoeding voor het open access maken van artikelen (article processing charges).

Article submission charges

Bulletin KNOB vraagt geen vergoeding voor het aanleveren van kopij (article submission charges).

Open Access Beleid

Bulletin KNOB wordt uitgegeven onder een Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licentie. Het staat u vrij het werk te gebruiken, maar u moet het werk toeschrijven op de door de auteur of licentiegever aangegeven wijze (maar op geen enkele wijze die suggereert dat zij u of uw gebruik van het werk goedkeuren). De gemakkelijkste manier om naar een artikel te verwijzen is door de HOE TE CITEREN tool te gebruiken die u naast elk artikel in de rechter zijbalk vindt.

Archivering

Auteurs kunnen eigen versies archiveren van het werk dat zij aan Bulletin KNOB hebben verstrekt, inclusief de pdf-versie van het artikel (de zogenaamde publisher's version) die op deze website beschikbaar is. Auteurs zijn uitdrukkelijk vrij om het werk dat zij hebben ingediend te kopiëren en te herverdelen in elk medium of formaat en om het werk dat zij aan Bulletin KNOB hebben voorgelegd te transformeren en daarop voort te bouwen (met de juiste bronvermelding).

Metadata

Bulletin KNOB geeft u het recht om de metatdata van het Bulletin, de nummers en de afzonderlijke artikelen te gebruiken op basis van  de  Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) licencie. Dit betekent dat alle metadata van het Bulletin KNOB zonder enige beperking door derden gebruikt mogen worden.

Indexering

Bulletin KNOB is geïndexeerd door:

ISSN

0166-0470 print

2589-3343 online

Uitgever

Bulletin KNOB wordt uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.