Themanummer Veen

2023-10-30

De redactie van het Bulletin KNOB bereidt een themanummer voor over het onderwerp ‘veen’. Dit nummer verschijnt eind 2024 en moet nieuw licht werpen op verleden, heden en toekomst van dit belangrijke onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap. De redactie nodigt geïnteresseerden uit vóór 15 december 2023 een voorstel voor een artikel in te sturen. Een aantal inzenders zal worden gevraagd het voorstel uit te werken tot een artikel van maximaal 4.000 woorden (deadline 1 mei 2024). De artikelen zullen op de gebruikelijke wijze (dubbelblind) worden beoordeeld door twee anonieme peer reviewers.

Achtergrond
Het veen is de basis van het West-Nederlandse landschap en van de economische ontwikkeling, zowel binnen als buiten de steden. In ruim duizend jaar tijd is dit landschap ontstaan door ontginning, bewoning, bedijking, afwatering, turfwinning, droogmaking, verstedelijking, ruilverkaveling en herinrichting. De veenbodem is door de tijd bepalend geweest voor de structuur en het aanzien van ons landschap, maar ook voor onze steden en architectuur. Bouwen in drassige bodem bracht de nodige uitdagingen met zich mee.
Sinds de late middeleeuwen staan de Nederlanders voor de vraag hoe om te gaan met maaivelddaling als gevolg van ontwatering, met waterveiligheid, waterkwaliteit, landschap, verstedelijking, instabiele ondergrond en infrastructuur. De redactie is voor dit themanummer op zoek naar artikelen waarin nieuwe inzichten over alle aspecten van de invloed van de veenbodem op de cultuurhistorie, de bouwtechniek, de actualiteit en de toekomst van onze steden en het landschap worden gepresenteerd.

Inzenden
Artikelvoorstellen kunnen worden ingediend aan de hand van de hiervoor bestaande richtlijnen.
Inzenden kan naar: info@knob.nl.

Verdere informatie
Voor algemene informatie over het Bulletin KNOB, zie Bulletin KNOB. Voor het schrijven van een artikel, zie de aanleverinstrukties.